Regulamin

Sklep internetowy https://arletapawlak.pl/ prowadzony jest przez Gabinet Pomocy Psychologicznej ARLETA PAWLAK ul. Kazimierza Wielkiego 3, 65-001 Zielona Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 369850050, nr NIP 9730821211. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu https://arletapawlak.pl/ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca –  Gabinet Pomocy Psychologicznej ARLETA PAWLAK, z siedzibą: ul. Kazimierza Wielkiego 3, 65-001 Zielona Góra wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 369850050, nr NIP 9730821211.

 

Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis, datę wydarzenia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z reklamacją.
Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

 

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE

Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia.
Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Dane Przedsiębiorcy: Gabinet Pomocy Psychologicznej ARLETA PAWLAK, z siedzibą: Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 65-001 Zielona Góra wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 369850050, nr NIP 9730821211, e-mail: apawlak.consulting@gmail.com, telefon 602 210 107.
Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
————————
Data odbioru:
————————
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
————————
Adres konsumenta(-ów):
————————
Podpis konsumenta(-ów):
————————
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
————————
*niepotrzebne skreślić

Polityka Prywatności

 

Firma Gabinet Pomocy Psychologicznej ARLETA PAWLAK, właściciel serwisu https://arletapawlak.pl/, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021r.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gabinet Pomocy Psychologicznej ARLETA PAWLAK z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego3, 65-001 Zielona Góra; NIP: 9730821211; Regon: 369850050;
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: apawlak.consulting@gmail.com
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Strona https://arletapawlak.pl/ realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)     poprzez gromadzenie plików “cookies”

5. Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

6. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

7.  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Strona https://arletapawlak.pl/ zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

9. Dane podane w formularzu kontaktowym bądź zamówienia są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia, bądź prośby o kontakt Firmy z Użytkownikiem.

10. Dane osobowe pozostawione w https://arletapawlak.pl/ nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Skontaktuj się lub zarezerwuj wizytę

ul. Kazimierza Wielkiego 3
65-001 Zielona Góra

tel. 602 210 107

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu