Regulamin

Sklep internetowy https://arletapawlak.pl/ prowadzony jest przez Gabinet Pomocy Psychologicznej ARLETA PAWLAK ul. Kazimierza Wielkiego 3, 65-001 Zielona Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 369850050, nr NIP 9730821211. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 • 2 DEFINICJE

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu https://arletapawlak.pl/ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca –  Gabinet Pomocy Psychologicznej ARLETA PAWLAK, z siedzibą: ul. Kazimierza Wielkiego 3, 65-001 Zielona Góra wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 369850050, nr NIP 9730821211.

Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://arletapawlak.pl/

 • 3 KONTAKT

Adres przedsiębiorstwa: Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 65-001 Zielona Góra
Adres poczty elektronicznej: apawlak.consulting@gmail.com
Numer telefonu: 602210107
Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 • 4 INFORMACJE WSTĘPNE

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

 • 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia.
Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

 • przelew tradycyjny
 • PayU

Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
Realizacja zamówienia obejmującego sesję terapeutyczną następuje:

– stacjonarnie w gabinecie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 3 w Zielonej Górze w wybranym przez Kupującego czasie w udostępnionym kalendarzu

lub

– poprzez spotkanie on-line w wybranym przez Kupującego czasie w udostępnionym kalendarzu. Spotkanie odbywa się za pomocą aplikacji Zoom.

 • 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając zdanych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

 • 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis, datę wydarzenua, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z reklamacją.
Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

 • 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 • 9 DANE OSOBOWE

Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia.
Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Dane Przedsiębiorcy: Gabinet Pomocy Psychologicznej ARLETA PAWLAK, z siedzibą: Ul. Kazimierza Wielkiego 3, 65-001 Zielona Góra wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 369850050, nr NIP 9730821211, e-mail: apawlak.consulting@gmail.com, telefon 602 210 107.
Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
————————
Data odbioru:
————————
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
————————
Adres konsumenta(-ów):
————————
Podpis konsumenta(-ów):
————————
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
————————
*niepotrzebne skreślić

Polityka Prywatności

 

Firma Gabinet Pomocy Psychologicznej ARLETA PAWLAK, właściciel serwisu https://arletapawlak.pl/, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021r.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gabinet Pomocy Psychologicznej ARLETA PAWLAK z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego3, 65-001 Zielona Góra; NIP: 9730821211; Regon: 369850050;
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: apawlak.consulting@gmail.com
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Strona https://arletapawlak.pl/ realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)     poprzez gromadzenie plików “cookies”

5. Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

6. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

7.  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Strona https://arletapawlak.pl/ zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

9. Dane podane w formularzu kontaktowym bądź zamówienia są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia, bądź prośby o kontakt Firmy z Użytkownikiem.

10. Dane osobowe pozostawione w https://arletapawlak.pl/ nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Skontaktuj się lub zarezerwuj wizytę

ul. Kazimierza Wielkiego 3
65-001 Zielona Góra

tel. 602 210 107

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu